Privacy reglement

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van het privacy reglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die praktijk Hofmans heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
 3. Doeleinden zijn
 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling,  consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

 1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.
 2. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening: voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Praktijk Hofmans heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding;
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk;
 4. De specialistenbrieven over patiënten worden ingescand in het dossier van de betreffende patiënt in het his Medicom. Zo wordt deze bij het dossier beveiligd bewaard. De papieren specialistenbrief wordt in de medische papierbak gedaan en wordt beveiligd vernietigd;
 5. De specialistenbrieven tot augustus 2012 zijn opgeslagen op een NAS (externe harde schijf). Alleen de huisarts en assistente kunnen gegevens van deze schijf inzien. De NAS wordt thuis bij de huisarts bewaard.

 Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Gedrag  medewerkers en patiënten in de praktijk

 1. Alle medewerkers van praktijk Hofmans worden geacht te handelen in het kader van het medisch beroepsgeheim. Dit geldt voor zowel de medewerkers in (vast) dienstverband als medewerkers die gedetacheerd zijn, die in de praktijk co-schappen lopen of hun opleiding / stage volgen.
 2. Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Bij de overige groepen medewerkers is, tot op heden, het zich houden aan het medisch beroepsgeheim mondeling overeengekomen. M.i.v. 1 september 2013 is een formulier opgesteld waarmee dit voor deze groepen medewerkers voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.
 3. Bij bedrijven/personen die binnen praktijk Hofmans werkzaamheden uitvoeren, zoals computeronderhoud of het ijken van instrumenten, wordt gecheckt of zij zich beroepsmatig dienen te houden aan het medisch beroepsgeheim, mochten zij enigerlei patiënten informatie opvangen.
 4. Patiënten wordt vriendelijk verzocht geen vertrouwelijk informatie op te vragen of mee te delen aan de balie. Zij worden hier via de website op attent gemaakt, via een mededelingenformulier op de deur van de wachtkamer, en via de praktijkfolder.
 5. Patiënten wordt vriendelijk verzocht geen vertrouwelijke informatie op te vragen of mee te delen aan de balie. Zij worden hier via de website op attent gemaakt en via het privacyreglement op het inschrijfformulier.
 6. De privacy van onze medewerkers is gewaarborgd doordat de medewerkers alleen hun voornaam noemen aan de telefoon.

Publicatie privacy reglement
Dit privacy reglement van huisartsenpraktijk Hofmans treedt in werking op 1 september 2013 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en aangeplakt in de wachtkamer van de praktijk. Tweede herziening vond plaats 01-01-2016